Lidmaatschap

De vereniging heeft aspirant-leden, basisleden, leden specialisten, bijzondere leden, ereleden en leden van verdienste.
Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt schriftelijk aan de secretaris van het bestuur onder overlegging van bewijsstukken van opleiding, waarna het bestuur vaststelt of de kandidaat voldoet aan de vastgestelde eisen en beslist op het verzoek tot inschrijving.

Klik HIER voor het aanmeldformulier.

Als aspirant-lid kunnen worden geregistreerd personen die zijn geregistreerd, danwel in opleiding daartoe, in het kader van de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg, hierna te noemen Wet BIG. Daarbij onderschrijven zij de voor hen geldende beroepscode en verklaren deze op zichzelf van toepassing.
Personen die niet zijn geregistreerd in het kader van de Wet BIG dienen lid te zijn van een door de NVvH erkende beroepsvereniging met een eigen beroepscode en daarmee samenhangende tuchtrechtelijke bepalingen.

Als basislid kunnen worden geregistreerd personen die voldoen aan de eisen van het aspirant-lidmaatschap en tevens een door de NVvH erkende basisopleiding met goed gevolg hebben voltooid.

Als lid-specialist kunnen worden geregistreerd personen die voldoen aan de eisen van het basislidmaatschap en daarenboven een specialistische opleiding met goed gevolg hebben voltooid.

Als bijzonder lid kunnen worden geregistreerd personen die zich actief bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar hypnose óf personen die een andere wezenlijke bijdrage leveren passend binnen de doelstelling van de vereniging.

Ereleden zijn personen die wegens bijzondere verdiensten ten behoeve van de doelstellingen van de vereniging op voordracht van het bestuur of door de ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

Leden van verdienste zijn leden die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur door de ledenvergadering als zodanig zijn benoemd.

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt:

Aspirant-lid€ 140,00
Basislid€ 140,00
Lid specialist€ 140,00
Bijzonder lid€ 0,00
Erelid€ 0,00
Lid van verdienste€ 0,00

De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Leden Vergadering vastgesteld.

Opzegging

Opzegging dient schriftelijk (per post of per e-mail) tenminste 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar te geschieden. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar wordt beëindigt, blijft desalniettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.