BIG Register

De leden van de Nvvh zijn ingeschreven in het BIG register, op enkele uitzonderingen na.

Het BIG-register is een onderdeel van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG). Het is een actueel register dat apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen verloskundigen en verpleegkundigen registreert en eventuele beperkingen in hun bevoegdheid aantekent. Dit kan gaan om beperkingen opgelegd door een tucht- of strafrechter. Het kan ook gaan om een clausule opgelegd aan een beroepsbeoefenaar met een buitenlands diploma. Meer informatie vindt u bij www.bigregister.nl. Alleen diegenen die zijn ingeschreven in het BIG-register mogen de door de wet beschermde titel voeren en aanspraak maken op de bevoegdheden die met de titel samenhangen.

Het BIG-register heeft een maatschappelijke functie, naast het instellen en beheren van het register, verstrekt het BIG-register op verzoek ook informatie over de registratie en uit het register aan beroepsbeoefenaren, organisaties en burgers. Alleen de informatie die direct met de beroepsuitoefening te maken heeft is openbaar. Persoonlijke gegevens worden niet verstrekt. Op het BIG-register is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. De persoonsgegevens van ingeschreven beroepsbeoefenaren zijn goed beschermd.

Tuchtrecht in de gezondheidszorg
Iedereen die van mening is dat er tijdens een behandeling iets is misgegaan, kan daarover een klacht indienen bij een tuchtcollege. Een boekje over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen, waarin wordt ingegaan op de beoordeling van de bekwaamheid van een beroepsbeoefenaar en de voorwaarden die de Wet BIG is te bestellen via www.postbus51.nl. Deze brochure gaat over het tuchtrecht en het indienen van een klacht bij het tuchtcollege.