Basisopleiding Klinische Hypnose

Doelstellingen van de opleiding
De opleiding beoogt de cursist bekendheid te verschaffen met de gangbare theorieën omtrent hypnose en de plaats van hypnotische technieken binnen de verschillende vakgebieden. Het praktische doel van de opleiding is vaardigheden aan te leren, waarmee de cursist in staat is, een hypnotisch proces in technisch opzicht te hanteren. De cursist dient enkele basis inductie-, verdiepings- en deductietechnieken te kunnen uitvoeren en moet tevens in staat zijn alle voorkomende complicaties te onderkennen en te hanteren.

Opzet van de opleiding
De opleiding is een technische oefencursus. In de cursus zal gebruik gemaakt worden van een diversiteit aan werkvormen met een combinatie van theorie en praktijk. De theorie zal in plenaire inleidingen gepresenteerd worden. De literatuur voor de betreffende zitting wordt getoetst. De praktijk bestaat uit demonstraties van de besproken methoden en technieken (in vivo modeling of dvd) waarna de deelnemers in kleine groepen zelf kunnen oefenen met de gepresenteerde interventies. Daarnaast moeten de deelnemers een aantal praktijk-opdrachten maken (portfolio). De knelpunten n.a.v. van de praktijkopdrachten zullen tijdens de laatste cursusdag aanleiding zijn om met behulp van demonstraties van de docenten en rollenspellen de verschillende technieken verder aan te scherpen. Er wordt uitgegaan van 20 werkuren te besteden aan huiswerk en opdrachten.

Verwachtingen t.a.v. de cursisten
Van de cursisten wordt een actieve deelname verwacht met betrekking tot oefeningen tijdens de opleiding. Afwisselend is men degene, die de hypnose ondergaat en degene, die de hypnose induceert. Daarbuiten gelden de volgende verwachtingen:

  • Tussen de opleidingsdagen wordt in kleinere oefengroepen (3 à 4 personen) geoefend met de aangeboden methodieken. Bij de volgende opleidingsdag worden deze ervaringen besproken. Iedere oefengroep doet dit aan de hand van een kort referaat en/of videofragment (max 5 minuten)
  • De begeleidende literatuur wordt thuis gelezen; aan het begin van elke opleidingsdag wordt hierop teruggekomen middels een korte (multiple choice) toets.
  • Door de cursisten wordt per toerbeurt een dagdeel genotuleerd. De notulist verzendt, zo snel mogelijk na de opleidingsdag, een kopie aan alle deelnemers;
  • De cursisten maken elk een verbatim verslag van een eigen inductie, dat tezamen met de bijbehorende audiotape door de opleider wordt beoordeeld.

Literatuur
Het boek ‘Trancework’ (564 pagina’s) van M. Yapko is verplichte literatuur. Deze zit bij het inschrijfgeld inbegrepen en krijgt u toegestuurd na inschrijving.

Doelgroep
BIG geregistreerd psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, huisartsen, specialistische verpleegkundigen en andere (BIG geregistreerd) hulpverleners. Personen die niet geregistreerd zijn in het kader van de Wet BIG dienen lid te zijn van een door de NVvH erkende beroepsvereniging met een eigen beroepscode en daarmee samenhangende tuchtrechtelijke bepalingen

Kosten
De kosten van de opleiding bedragen € 1.250,00; dit bedrag is inclusief koffie/thee, lunches en het leerboek.

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
FGzPt
NIP ELP
NIP K&J / NVO
NVVP